Girişimlerin Hukuka Uygunluğunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
2022-08-15 11:56:55          Kategori: HUKUK / VERGİ

GİRİŞİMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


Girişim hukuku hangi esaslara dayanır? Bir girişimin hukuka uygun yürütülmesi adına dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Cevabı yazımızda...


Girişimcilerin ticari faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak, girişimlerini korumak ve karşılaşabilecekleri riskleri önlemek adına hukuka uygun faaliyet göstermeleri gerekir. Bu yazımızda, girişim faaliyetlerinin hukuka uygun yürütülmesi adına dikkat edilmesi gereken konulara ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde değiniyoruz.

İş fikrinin hukuken korunması

Bir girişimin hukuki koruma elde edebilmesi için söz konusu girişimin hukuka uygun bir şekilde faaliyet göstermesi gerekir. Bir diğer deyişle, kamu düzenine veya dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eden bir girişim veya şirket hukuken korunmayacaktır.

Fikri ve sınai haklar, bir girişim sonucu ortaya çıkan ürün veya hizmetin bir başkası tarafından kullanılmasını önleyen ve ilgili ürün veya hizmetin hukuken tanınmasını sağlayan hakları ifade etmektedir. Bu kapsamda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri uyarınca fikri ve sınai hakların hukuken korunduğu açıktır. Önemle belirtmek gerekir ki ilgili mevzuat uyarınca hukuki koruma fikre değil fikir ve sanat mahsulleri kapsamındaki eserlere verilmektedir.

Girişimlerin şirketleşmesi süreci

Girişimciler, girişimin geliştirilmesi ile şirket haline getirilmelidir. Kurulacak şirketin türünün belirlenmesi ise vergi yükümlülükleri ve yasal sorumluluklar açısından farklılık gösterdiğinden önem arz edecektir. Şirket, potansiyel olarak ortaya çıkacak ihtiyaçlara yönelik önlemlerin alınması adına kuruluş aşamasındayken birtakım sözleşmeleri yapmalıdır. Bunlardan Gizlilik Sözleşmesi ve Ortaklık Sözleşmesi temel iki sözleşme olarak karşımıza çıkar.

Gizlilik Sözleşmesi nedir?

Gizlilik sözleşmesi, taraflar arasında yapılan bir şirkete ait ticari, finansal, hukuki, teknik bilgilerin ve marka, lisans ve telif haklarının şirket tarafından aksi kararlaştırılmadıkça üçüncü kişilere ifşa edilmemesi konusunu içeren bir sözleşme türüdür. Ortaklar arasında yapılan gizlilik sözleşmesinin amacı, tarafların sözleşmeden kaynaklanan ve birbirlerine paylaştıkları gizli bilgilerin korunması ve paylaşılmamasıdır.

Ortaklık (Hissedarlık) Sözleşmesi nedir?

Hissedarlık sözleşmesi, ortakların şirketteki paylarının ve şirket yönetimini içeren kuralların belirlenmesi adına şirketin kurulma aşamasından önce yaptıkları sözleşmedir. Girişimlere yönelik ortaklık sözleşmeleri için özel bir sözleşme mevcut olmadığından sözleşme serbestisi kapsamında taraflar kendi aralarında bu sözleşmeyi yapabilmektedirler. Bu sözleşmenin maksadı, söz konusu şirketteki hissedarların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirtecek olmasıdır.

Girişimcilere yönelik ön alım hakkı, bir hissedarın hisselerini satması ihtimalinde öncelik olarak diğer hissedarlara söz konusu paya yönelik teklif sunma hakkı verilmesidir. Bu halde, bir hissedarın hissesinin bir kısmının veya tamamının satılmasında mevcut hissedarların ön alım hakları bulunmaktadır. Aksi kararlaştırılmadıkça önalım hakkı, hissedarların hisse oranları ile orantılı olarak yapılmalıdır. Bu hak hissedarlık sözleşmesi çerçevesinde düzenlenebilmektedir.

Kişisel verilerin mevzuata uyumlu işlenmesi

Girişimcilerin hukuka uygun olarak faaliyet gösterebilmeleri adına veri toplama aşamasında söz konusu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak toplanması ve işlenmesi gerekmektedir. Veri işleyen gerçek veya tüzel kişi, ilgili kanun uyarınca veri sorumlusu olduğundan girişimin şirketleşmesinin ardından bahse konu şirket, işleyeceği kişisel verilerden sorumlu olacaktır.

Bu kapsamda, söz konusu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli olan tedbirler de şirket tarafından alınmalıdır. Ayrıca, şirketin VERBİS sistemine kaydolması, gizlilik sözleşmelerini düzenlemesi gibi ilgili kanundan kaynaklanan sorumluluklarına uyumlu hareket etmesi gereklidir.

Elektronik ticaret faaliyetlerinin hukuka uygun olması

Günümüzde girişimlerin uygulama alanının büyük bir çoğunluğu elektronik ortamda gerçekleşmektedir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu ve ikincil düzenlemeler elektronik ticari faaliyetleri düzenleyen mevzuatı oluşturmaktadır. Bu kapsamda mevzuat ile uyumlu olarak girişimlerin e-ticaret boyutunun düzenlenmesi bir gerekliliktir.

Tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeler

Tüketicinin korunması çerçevesinde girişimin ulaştığı tüketicinin hakları korunmalıdır. Bu kapsamda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olarak girişimcilerin tüketici haklarına uyumlu olarak ticari faaliyetlerini yürütmesi gerekmektedir.

Vergilendirmeye ilişkin düzenlemeler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi ödemesi bir yükümlülüktür. Vergi mükellefiyeti çerçevesinde girişimcinin hem şirketleşme sürecinden önce hem de sonraki süreçte vergilerini ödemesi gerekecektir.

Girişimin şirketleşmesi süresinde girişimciler için birçok destek programı bulunmaktadır. Girişimcilere sağlanan tüm bu destekler ayrıca uygulanan vergi politikaları ile de güçlendirilmektedir. Girişimcilerin yararlanabileceği destek programlarına ilişkin olarak girişimciler için devlet teşvik ve destekleri ve kadın girişimcilere devlet destek ve teşvikleri isimli yazılarımıza göz atabilirsiniz.

İşçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkinin korunması

Girişimin şirketleşmesinden önceki süreçte önem arz etmeyen fakat girişimin şirketleşmesi ile birlikte işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkiden doğan ticari bağ, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile uyumlu olmalıdır. Bu bağlamda, işçi ve işveren arasındaki ilişkiden doğan iş sözleşmesine göre; işçi, iş görme yükümlülüğünü yerine getirmeyi, işveren ise belirlenen para tutarında ödeme yapmayı taahhüt etmektedir.

Bu tür sözleşmelerde işçi ile işveren arasındaki ilişkinin düzenlemesi adına sözleşme kapsamına işçinin çalışma süresi, çalışma bedeli, işin tanımı, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihinin açıkça belirtilmesi önemlidir.

Sonuç olarak, girişimciler ticari faaliyetleri ile ilgili olarak girişimlerini yasal düzenlemelere uyumlu olarak geliştirmelidir. Bu amaç doğrultusunda girişimlerini yasal hale getirmek, hukuki uyuşmazlıkları önlemek ve taraflarla sağlıklı bir sözleşme ilişkisi kurmak gibi birçok sebeple bahse konu mevzuat hükümlerine uygun hareket etmelidirler.

Girişiminizi sağlam adımlarla hayata geçirmeniz ve başarılı bir şekilde sürdürebilmeniz için yanınızdayız.2022-08-15 11:56:55          Category: LAW / TAX

THINGS TO CONSIDER IN THE LEGALITY OF STARTUPS


On what principles does startup law rely on? What are the issues to consider for a startup to operate legally? The answer is in our article...


Entrepreneurs need to operate legally to make their commercial activities sustainable, protect their startups, and prevent potential risks. In this article, we address the issues that need to be considered for the legal operation of startup activities within the framework of relevant legal regulations.

Legal protection of business ideas

For a startup to obtain legal protection, it needs to operate legally. In other words, a startup or company that violates public order or ethical principles will not be legally protected.

Intellectual and industrial property rights refer to the rights that prevent others from using the product or service resulting from a startup and ensure its legal recognition. Within this scope, it is clear that intellectual and industrial property rights are legally protected under the provisions of Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works and Law No. 6769 on Industrial Property. It should be emphasized that legal protection is granted for intellectual and artistic works, not for ideas, under the relevant legislation.

The process of transforming startups into companies

Entrepreneurs need to turn their startups into companies as they develop. The determination of the type of the company to be established will be important in terms of tax obligations and legal responsibilities. The company should make some contracts in the establishment phase in order to take preventive measures for potential needs. Non-Disclosure Agreement and Partnership Agreement are the two basic contracts that emerge in this context.

What is Non-Disclosure Agreement?

A Non-Disclosure Agreement is a type of contract that includes the non-disclosure of commercial, financial, legal, and technical information of a company, trademark, license, and copyright to third parties, unless otherwise agreed by the parties. The purpose of a non-disclosure agreement made between partners is to protect and prevent the sharing of confidential information that they share due to the contract.

What is Partnership (Shareholdership) Agreement?

The shareholder agreement is a contract made by the partners before the formation of the company to determine the rules regarding the shares of shareholders in the company and the management of the company. Since there is no special contract for partnership agreements for startups, the parties can make this contract among themselves within the scope of contract freedom. The purpose of this contract is to clearly specify the rights and obligations of the shareholders in question in the relevant company.

The pre-emption right for entrepreneurs is the right given to other shareholders to make an offer for the relevant share if a shareholder is likely to sell their shares. In this case, existing shareholders have pre-emption rights in the sale of some or all of a shareholder's shares. Unless otherwise agreed, the pre-emption right should be proportional to the shareholders' share ratios. This right can be regulated within the framework of the shareholder agreement.

Compliance with the legislation on the processing of personal data

In order for entrepreneurs to operate legally, personal data collected during the data collection stage must be collected and processed in accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data. Since the data processor is responsible for the data under the relevant law, the company will be responsible for processing the personal data after the startup has become a company.

In this context, the company should also take the necessary measures to ensure the security of such personal data. In addition, it is necessary for the company to comply with the relevant law, such as registering with the VERBIS system and preparing non-disclosure agreements.

Compliance of electronic commerce activities with the law

Today, the majority of the application area of startups takes place in electronic media. The Law No. 6563 on Regulation of E-Commerce and secondary regulations constitute the legislation regulating electronic commercial activities. In this context, it is necessary to regulate the e-commerce dimension of startups in compliance with the legislation.

Regulations for the protection of consumers

The rights of the consumer who has reached the startup should be protected within the framework of the protection of the consumer. In this context, entrepreneurs should carry out their commercial activities in compliance with the consumer rights in accordance with the Law No. 6502 on the Protection of Consumers.

Regulations on taxation

The payment of taxes by individuals and legal entities that are taxpayers under the scope of the Income Tax Law No. 193, Corporate Tax Law No. 5520, and Tax Procedure Law No. 213 is an obligation. Within the scope of tax liability, the entrepreneur will have to pay their taxes both before and after the process of transforming their startup into a company.

There are many support programs for entrepreneurs during the process of transforming their startups into companies. All these support programs provided to entrepreneurs are also strengthened by the tax policies applied. You can take a look at our articles entitled state incentives and supports for entrepreneurs and state support and incentives for women entrepreneurs for the support programs that entrepreneurs can benefit from.

Protection of legal relationship between employee and employer

During the process before my startup became a company, the commercial relationship arising from the legal relationship between the employee and the employer was not significant. However, with the establishment of the company, this relationship should be compliant with the Labor Law No. 4857 and the Occupational Health and Safety Law No. 6331. In this context, according to the employment contract arising from the relationship between the employee and the employer, the employee undertakes to fulfill the obligation to perform work, while the employer undertakes to make payment in the specified amount of money.

It is important for the contract to clearly specify the employee's working hours, remuneration, job description, start and end dates in order to regulate the relationship between the employee and the employer in such contracts.

As a result, entrepreneurs must develop their ventures in compliance with legal regulations regarding their business activities. For this purpose, they must act in accordance with the aforementioned legislation for reasons such as legalizing their ventures, preventing legal disputes, and establishing a healthy contractual relationship with the parties.

We are here to help you bring your initiative to life with solid steps and to sustain it successfully.Yorumlar


Paylaş