Hangi Şirket Türü Daha Avantajlı? Şahıs, Limited, Anonim
2023-05-20 14:26:28          Kategori: İŞ KURMA REHBERİ

HANGİ ŞİRKET TÜRÜ DAHA AVANTAJLI? ŞAHIS, LİMİTED, ANONİM


Bir veya birden fazla kişinin bir araya gelerek kazanç elde etmek, ürün veya hizmet sunmak amacıyla kurulmuş olan tüzel yapılar şirket olarak tanımlanır. Kuruluş amacı, yönetim şekli farklılıkları ve ürün/hizmete bağlı olarak farklı şirket türü bulunmaktadır. Bu yazımızda Şahıs, Anonim ve Limited şirketleri arasındaki farkları ve avantajları ele aldık. Peki, bu şirketlerin birbirinden farkı nedir? Hangi şirket hangi durumlarda avantaj sağlar?

...

Şahıs Şirketleri

Şahıs şirketleri, tek bir kişi ya da birden fazla kişi tarafından kurulabilir. Şirket, tüzel bir kişiliğe sahip olmanın yanı sıra ortaklarının sorumlulukları sınırsızdır. Ortak ekonomik çıkarlar elde etmek amacıyla kurulan bu şirketin ortaklığının devri zor bir süreçtir; çünkü ortakların tamamı onay vermediği sürece ortaklık payı başka kişilere devredilemez veya satışı yapılamaz. Şirket ortakları, şirketin borçlarına tüm varlıklarıyla sorumludur. Şirket vergi mükellefi değildir, şirketin ortakları gelir vergisi mükellefidir.

Şahıs Şirketleri Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre üçe ayrılır:

 1. Adi Komandit Şirket
 2. Adi Şirket
 3. Kolektif Şirket

Limited Şirket Nedir?

Bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişi tarafından ticaret unvanı altında kurulan bir şirket türü olan Limited şirket, belirli bir esas sermayesi olmakla birlikte bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu değildir; sadece taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumludurlar.

Limited şirket türü, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limited şirketler, hisse senedi ve tahvil çıkaramaz; sermaye hisselere yerine paylara bölünür. Şirketin kendisi vergi sorumlusudur ve kurumlar vergisi mükellefidir. Ortak sayısı 50 kişiyi geçemez ve ana sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır.

Anonim Şirket Nedir?

Önemli ekonomik faaliyetleri gerçekleştirmek için en uygun olan şirket türüdür. Bazı ticari faaliyetlerde anonim şirket kurulması zorunludur. Bunlara örnek olarak; bankacılık, sigortacılık ve finansal kiralama işleri yapan kuruluşlar verilebilir. Anonim şirketin ticaret unvanında A.O. (Anonim Ortaklık) veya A.Ş. (Anonim Şirket) ibaresinin bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim şirket, sermaye temin etmek amacıyla halka açılabilir ya da borç senedi ihraç edebilir. Ortakların ek ödeme yükümlülüğü yoktur; yalnızca taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete sorumludur.

Şirketin üçüncü kişilere sorumluluğu şirketin varlığı ile sınırlıdır. Şirket ortaklarının üçüncü kişilere sorumluluğu ise şirkete temin ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Şirketin temel sermayesi bellidir ve eşit paylara bölünmüştür. Ortak sayısı en az 1 gerçek veya tüzel kişiden oluşmalı ve ana sermayesi en az 50.000 TL olmalıdır.

Ek not: E-Ticaret ve Faktoring şirketleri, anonim ve limited şirketlerin de içinde bulunduğu sermaye şirketi olarak veya şahıs şirketi olarak kurulabilir.

Anonim ve Limited Şirket Farkları

 • Limited şirket ve Anonim şirket arasındaki farklar ortak sayısı, ortakların sorumlulukları ve hisse devri açısından ortaya çıkar.
 • Anonim şirketlerde ortak sayısında bir kısıtlama yokken, Limited şirketlerde ortak sayısı en fazla 50 kişi olabilmektedir.
 • A.Ş.’lerde şirket ortakları sermaye borçlarını ödedikten sonra kamu borçlarından sorumlu olmazken, LTD.’lerde şirket ortakları SGK primi ve vergi borcu gibi kamu borçlarından taahhüt ettikleri sermaye oranıyla sorumludur.
 • Hisse devri ise LTD.’lerde A.Ş.’lere göre daha zor bir süreçte gerçekleşir. Limited şirketlerde hisse devri noter huzurunda yapılırken, Anonim şirketlerde bir hisse devri sözleşmesi işlemin gerçekleşmesi için yeterlidir.

Hangi Şirket Türü Avantajlı?

Türkiye’de ticari işletmeler ilk olarak tüzel kişiliğinin olup olmamasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Şahıs, Anonim ve Limited şirketlerin tüzel kişiliği olmasının yanında bu şirket türlerinin aralarında önemli farklar da vardır. Bu farklardan ilki; şahıs şirketi ortakları şirketin borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumlu iken Limited ve Anonim şirketlerde şirketin kendisi kendi mal varlığı ve borçlarından sorumludur. Şahıs şirketleri; kolay kurulup, kolay kapatılabilen ve kuruluş masrafları diğerlerine göre az olan şirketlerdir.

Şirket sahibi olmak isteyen kişi ve yatırımcılar açısından, ticari risk ve iş hacmine bağlı olmakla birlikte en avantajlı şirket türü limited veya anonim şirket denilebilir; ancak başlangıç aşamasında olup fikrinizi küçük çaplı da olsa harekete geçirmeyi ve vergi avantajlarından yararlanmayı hedefliyorsanız şahıs şirketi doğru bir başlangıç olacaktır.

Ifastürk ile Şirketinizin Yönetimini Kolaylaştırın!

Ifastürk, şirket kuruluşu ve finansal süreçleriniz boyunca her zaman yanınızda yer alır. Ifastürk ile şirket kurulumunu hızlıca yapabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için E-BOT web asistanını kullanabilirsiniz.


İlgili Yazılar:2023-05-20 14:26:28          Category: BUSINESS BUSINESS GUIDE

WHICH TYPE OF COMPANY IS MORE ADVANTAGEOUS? SOLE PROPRIETORSHIP, LTD, JOINT STOCK COMPANY


Legal entities formed by one or more individuals to make a profit or provide a product or service are defined as companies. There are different types of companies based on their purpose, management structure, and product/service. In this article, we have discussed the differences and advantages of sole proprietorships, joint stock companies, and limited liability companies. So, what are the differences between these companies? Which company provides advantages in which situations?

Sole Proprietorships

Sole proprietorships, can be established by a single person or multiple persons. The company has a legal personality, and the liabilities of its partners are unlimited. It is a difficult process to transfer the partnership because the partnership share cannot be transferred or sold to other individuals without the approval of all partners. The company partners are responsible for all the company's debts with all their assets. The company is not a taxpayer, but its partners are income taxpayers.

According to the Turkish Commercial Code (TCC), sole proprietorships are divided into three categories:

 1. Limited Partnership
 2. General Partnership
 3. Collective Partnership

What is a limited liability company?

Limited liability companies are a type of company that is established by one or more real or legal persons under a trade name. They have a certain capital, and this capital consists of the total of the capital shares. Partners are not responsible for company debts; they are only responsible for the amount of capital they have committed.

Limited liability companies can be established for any legally permissible economic purpose and subject. They cannot issue stocks or bonds, and capital is divided into shares rather than stocks. The company itself is responsible for taxes and is a corporate taxpayer. The number of partners cannot exceed 50, and the main capital must be at least 10,000 TL.

What is a joint stock company?

It is the most suitable type of company for carrying out significant economic activities. Establishing a joint stock company is mandatory for some commercial activities. Examples of these are banking, insurance, and financial leasing institutions. The trade name of a joint stock company must include the abbreviation "A.O." (Joint Stock Company) or "A.Ş." (Joint Stock Company). According to the Turkish Commercial Code, joint stock companies can go public or issue bonds to raise capital. Shareholders have no additional payment obligations and are only liable to the company for the amount of capital they have committed.

The company's liability to third parties is limited to the company's assets, while the liability of the company's partners to third parties is limited to the amount of capital they have provided to the company. The basic capital of the company is certain and divided into equal shares. The number of partners must be at least one real or legal person, and the main capital must be at least 50,000 TL.

Note: E-commerce and factoring companies can be established as a capital company, which includes joint stock and limited liability companies, or as a sole proprietorship.

Differences Between Joint Stock And Limited Liability Companies

 • The differences between limited liability companies and joint stock companies arise in terms of the number of partners, the responsibilities of the partners, and share transfers.
 • While there is no restriction on the number of partners in joint stock companies, there is a maximum of 50 partners in limited liability companies.
 • In joint-stock companies, shareholders are not responsible for public debts after paying their capital debts, while in limited liability companies, shareholders are responsible for public debts, such as SGK premiums and tax debts, proportional to the capital they have committed.
 • Share transfers are more challenging in LTDs than in joint-stock companies. While share transfers in limited liability companies are made in the presence of a notary public, a share transfer agreement is sufficient for joint-stock companies.

Which type of company is advantageous?

Commercial enterprises in Turkey vary depending on whether they have legal personality. In addition to having legal personality, sole proprietorships, joint stock companies, and limited liability companies have significant differences. The first difference is that sole proprietorship partners are responsible for all their assets for the company's debts, while the company itself is responsible for its assets and debts in limited and joint stock companies. Sole proprietorships are easy to establish, easy to close, and have lower establishment costs than others.

For individuals and investors who want to own a company, limited or joint-stock companies can be considered the most advantageous type of company, depending on commercial risk and business volume. However, if you are in the initial stages and aim to start your idea on a small scale and benefit from tax advantages, a sole proprietorship will be a good start.

Facilitate Your Company Management with Ifasturk!

Ifasturk is always with you during your company establishment and financial processes. With Ifastürk, you can quickly establish your company. You can use the E-BOT web assistant to get more detailed information.Related Articles:


Yorumlar


Paylaş