Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Düzenleme


Bilindiği üzere;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun (“4691 sayılı Kanun”) Geçici Hükümler başlıklı Geçici İkinci maddesi 25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20.maddesi ile değiştirilmiş olup değişiklik metninde,

"Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

17 Ekim 2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 17 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında ise belirlenen oranın 31/12/2022 tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, 27.05.2022 tarihinde 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No:9) ile, 4691 sayılı Kanun ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin nasıl uygulanacağına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve örnekler verilmiş olup detaylar için incelemeniz önerilir. Tebliğ için

Tebliğde belirtildiği üzere yüzde elli oran uygulaması, bölge içinde çalışılan süreye isabet eden süre kadar bölge dışında gerçekleştirilen çalışma sürelerini de teşvik kapsamına almaktadır.

(a) Tam zamanlı olarak bölgede çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu süreler, (Personelin yıllık ücretli izin sürelerinin firma tarafından portala girilmesi toplam çalışma süresinin hesaplanmasında önem kazanmaktadır.)

(b) Bölge alanı dışında gerçekleştirilmesi uygun bulunan zorunlu faaliyetlere ilişkin süreler (Laboratuvar, analiz, test deney, saha araştırması, v.b.),

(c) Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere bölge dışında geçirdiği süreler (aylık ders saati kadar)Yukarıda belirtilen süreler teşvik kapsamında kabul edildiğinden bu süreler de bölge dışında çalışılan %50’lik sürenin hesabında bölgede geçirilen süre olarak kabul edilecektir.
Bölge içinde ve dışında geçirilen sürelerin hesabında haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde aylık çalışma süreleri dikkate alınacaktır. İlgili aylarda çalışılan iş günü sayısı ve günlük çalışma saatine göre hesaplamalar değişebilir. Ar-Ge, Tasarım veya destek personeli olması bölge içinde veya dışında çalışılan sürenin veya bölgede çalışan personel sayısının hesabını etkilemeyecektir.
Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin yarısından daha az bir oranda bölgede çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin yarısından azının çalışma süresinin tamamını bölgede çalışarak geçirdiği durumlarda, bölgede çalışılan süre dikkate alınmak suretiyle, bölge dışında çalışılan sürelerden ücretine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir.
Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının bölge dışında çalışması ve bölgede çalışan personel bulunmaması durumunda hiçbir personel teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Teşvikten fazladan faydalanıldığı durumlarda, fazladan faydalanılan teşvik tutarları işverenden vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edileceğini önemle belirtiriz.

Bu kapsamda; portal sistemine girmiş olduğunuz tüm bilgi ve beyanların doğru olduğu kabul edilecek olup, yanlış ve/veya eksik bilgi/beyan halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafınıza ait olacağını gereği için önemle bilgilerinize sunarız.

Paylaş