Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Görsel

YATIRIM TEŞVİKLERİ DANIŞMANLIĞI


Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi nedir? Türkiye'de yapılacak veya yapılan yerli ve yabancı sermayeli yatırımların devlet destekleri ve teşviklerinden yararlanma imkanı sağlayan bir belgedir. Yatırım teşvik belgesi, kararın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenmektedir. Belge nasıl alınır noktasında izlenecek yol haritası bazı önemli detayları içermektedir. Firmaların istenilen kriterleri taşıyor olması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin Avantajları

Yatırım teşvik belgesi, firmaların devlet desteklerinden yararlanabilmesini sağlayan bir belgedir. Herhangi bir teşvik veya hibe başvurusu yapmak isteyen firmanın yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekmektedir. Sanayi, hizmet, enerji veya tarım gibi birçok farklı sektörden şirketlerin devlet teşvik ve desteklerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Devlet tarafından sağlanan bu kolaylıklar sayesinde yatırımın büyüklüğü, faaliyete geçme ve büyüme hızı olumlu yönde etkilenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Alan Firmalar

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Yatırım teşvik belgesi başvuru süreci öncelikle E-TUYS sisteminde yetkilendirme işleminin yapılması ile başlar. Yetkilendirme sistem üzerinde yatırımcı adına işlem yapabilme yetkisini gösterir. Yatırımcı bizzat kendi adına işlem yapacak olsa dahi, yine de E-TUYS üzerinden yetkilendirme yapılması gerekmektedir. Daha sonrasında sistemde yatırım yapacak firmanın bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Başvuru ekranından yatırım projesi sisteme girilir. Gerekli belgelerin tamamı elektronik ortamda sunulur ve onaya sunulur. E-TUYS sisteminde yatırım projesi doğru adımlar izlenerek oluşturulur. Proje bir bütün olarak onaya sunulur. Projede eksik ve değişiklik gerekmezse ve bakanlık tarafından olduğu gibi onaylanırsa, işlem tamamlanmış olur. Yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanılmış olur.

Özetlemek gerekirse;

 • E-TUYS Yetkilendirme
 • E-TUYS Firma Tanımlama
 • Projelendirme/Fizibilite
 • YTB onayı

Yatırım Teşvik Belgesi için Gerekli Belgeler

Yatırım teşvik belgesi alabilmek için bazı gerekli belgeler bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, herhangi bir SGK işyeri kaydı olmayan yatırımcıların SGK kaydı bulunmadığına dair Kurumdan alabilecekleri yazı, SGK kaydı bulunan yatırımcıların sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmek üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak “E-Borcu Yoktur” belgesidir.

Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi. 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazıdır.

Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneğidir.

Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.

Yatırım teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve bakanlıkça belirtilen bilgi ve belgeler Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, gerekli meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belgedir.

Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında üst maddede bağlantısı verilen tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporudur. Örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleridir. Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgelerdir.

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri Nelerdir

Yatırım teşvik belgesi türleri, yatırımdan sağlanan fayda ve yatırım bölgesine göre birçok farklılık göstermektedir. Yatırım tutarı, yatırıma verilen öncelik gibi birden fazla faktör, sınıflandırmayı belirlemektedir. Yatırım teşvik belgesi 4 farklı ana başlıkta uygulanmaktadır. Bunlar:

Öncelikli Yatırımlar

Öncelikli yatırım konuları şunlardır:

 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından belirlenen orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.
 • Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilmesi istenen savunma alanındaki yatırımlar, Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
 • TÜBİTAK, KOSGEB ve bakanlık tarafından desteklenen AR-GE projeleri geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar. Turizm bölgelerinde yer alan konaklama yatırımları
 • Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek yatırımlar
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan maden işletme ruhsatı ve izni olunması koşuluyla, belirlenen bazı madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla, belirlenen tutarlarda tüketimi olan ve yine belirlenen oranlarda enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar ise şunlardır:

 • Lisanslı depoculuk yatırımları
 • Nükleer enerji santrali yatırımları
 • Araştırma ve referans laboratuvar yatırımları
 • Sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı sera yatırımları
 • Çevre Lisansına tabi yatırımlar
 • Asgari tutarın üzerinde kalan ve belirlenen kapasiteye sahip yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri yatırımları
 • Maden arama yatırımları
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yapılan türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları
 • Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar
 • Atık ısıdan geri kazanılan elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı üretim tesisleri hariç)
 • En az 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından belirlenen teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar
 • Asgari yatırım tutarı fark etmeksizin ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları
 • En az 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımlarıAR-GE ve çevre yatırımları

Bölgesel Teşvik

Bölgesel teşvik Türkiye genelindeki kalkınmanın iller ve bölgeler arasındaki dengelenmesini amaçlamaktadır. Her bir bölgenin kalkınma düzeyini arttırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultudaki yatırımlar desteklenir.

Stratejik Yatırımlar

Katma değeri ve tutarı yüksek olan, eş zamanlı olarak cari açığın azaltılmasına yönelik yatırımlar stratejik yatırımlardır.

💡Stratejik yatırım kriterleri:

 1. Asgari sabit yatırım tutarının 50.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).
 2. Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmaz).
 3. Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50.000.000 ABD Dolarının üzerinde olması (yurtiçinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda bu şart aranmaz).
 4. Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

Genel Teşvik

Bazı yatırımlar teşvik edilmeyenler kapsamına girmektedir. Teşvik edilmeyecek yatırım konuları genel teşvik uygulamaları çerçevesinde değerlendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında hangi cins yatırımlar yapılabilir? Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım türleri 5 farklı başlık altında toplanmıştır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım türleri 5 farklı başlık altında toplanmıştır.

 1. Komple Yeni Yatırım: Mal ve hizmet üretimi kapsamında ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat bulunan yardımcı tesisler ile birlikte aynı zamanda bina, inşaat, arazi ve arsa harcamalarını da içeren yatırımlardır.
 2. Tevsi Yatırım: Kapasite artırımına yönelik yapılan makine ve teçhizat alımlarının yapıldığı yatırımdır.
 3. Ürün Çeşitlendirme Yatırımı: Sahip olunan makine ve teçhizat kullanılarak üretilen üründe çeşitliliğe gidilmesi için yapılan yatırımlar ürün çeşitlendirme yatırımları kapsamındadır.
 4. Modernizasyon Yatırımı: Üretilen ürünün kalitesini artırmaya yönelik şekilde tesislerdeki makine ve teçhizatın yenilenmesi için yapılan yatırımlardır.
 5. Entegrasyon: Yatırımın konusu ve projenin özellikleri baz alındığında; aynı il, aynı tesis veya aynı yer içerisinde üretilen nihai mal için bütünleyici olan ara malın çıkması ve/veya üretilen nihai malın ara mal olarak kullanılabilmesi için yapılan yatırımlardır.

Yatırım Teşvik Belgesi E-Devlet Sorgulama

Yatırım teşvik belgesi, e-devlet üzerinden sorgulanabilir. Başvuru sonrası belge almaya hak kazanıp kazanmadığınızı e-devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Fakat, sorgulama yapabilmek için teşvik belge numarası ve teşvik belge id bilgilerine sahip olmanız gerekmektedir.

Belge Kaç Yıl Geçerlidir

Yatırım teşvik belgesinin süresi, projenin kapsamı ve özelliğine bağlıdır. Ortalama olarak belirtilen süre 3 yıldır. Verilen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere verilen sürenin yarısı kadar bir uzatma yapılabilmektedir. Aksi takdirde, alınan belge olması gerektiği gibi kullanılamamaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler

Firmalar, genel olarak belgeyi alana kadar titizlikle ilerliyor, sonrasında ise birtakım kriterlere dikkat etmemektedir. Ancak, yatırım teşvik belgesi alındıktan sonra yapılması gerekenler başvuru sürecindeki izlenen yol haritası kadar önemlidir. Peki, Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler nelerdir?

 • Projenin şartnameleri detaylıca incelenmelidir. Çünkü bakanlıkta projenin içeriğinde değişiklikler yapılmaktadır.
 • Projenin şartnameleri detaylıca incelenmelidir. Çünkü bakanlıkta projenin içeriğinde değişiklikler yapılmaktadır.
 • Belgede kayıtlı olan tarihler detaylıca kontrol edilip, takibi yapılmadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Program Neyi Amaçlıyor?

Program; cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. "Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Öncelikli Yatırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki" olmak üzere dört farklı uygulamadan oluşmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi

Teşvik uygulamaları kapsamında farklı sınıflandırmalardaki bu yatırımcılara bazı destekler sağlanmaktadır. Bunlar;

 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Katma Değer Vergisi İadesi

Destek Oranları ve Üst Limitleri Nelerdir?

 • Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin oranı, desteklenecek unsurlarına göre farklılık göstermektedir.
 • Genel Teşvik Sistemi'nde asgari sabit yatırım tutarı; I. ve II. Bölgelerde 3 milyon TL, III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon 500 bin TL'dir. Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL'dir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 1 Milyon 500 bin TL başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru İşlemi Nasıl Yapılır

Yatırım teşvik belgesi nedir ve nasıl alınır süreçleri tüm hatları ile bu şekildedir. Yatırım teşvik belgesi başvurusu yapmak ve belgeyi almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir. Geçmişte, Bakanlık evrak birimine bir dilekçe ekinde, gerekli evraklarla birlikte müracaat edilmekteydi, ancak şu anda tüm teşvik belgesi başvuruları elektronik sisteme taşınmıştır.

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden başvurular yapılmakta ve yine bu sistem üzerinden yatırım teşvik belgesi elektronik ortamda alınmaktadır. Gerekli tüm işlemler de bu sistem üzerinden dijital olarak alınmaktadır. Nitelikli elektronik sertifika veya elektronik imza sahibi olan kişiler ilgili kişiler adına başvuruda bulunabilir.

Yatırım teşvik belgesi başvuru süreçlerinde uzman desteği almak için İletişim Formumuz veya Telefon Hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Paylaş