TÜBİTAK 1512 DESTEK PROGRAMI


Tübitak 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Kapsamında Girişimcilerin Yol Haritası

Tübitak 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) kapsamında sermaye desteği kazanmış olan yeni girişimcilerin şirket kuruluş öncesi almaları gereken kararları, şirket kuruluşunun aşamaları, kuruluş sonrası süreçler ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmelere yer verilecektir.
Teşviği veren kurum (Tübitak) kazananları açıklamasıyla beraber girişimcilerden açıklanan tarihe kadar şirketlerini kurarak, şirketleri ile temsil ve ilzam yetkisini tanıtıcı bazı evrakları temin etmesini ve uygulayıcı kuruluşunuz aracılığı ile ulaştırılmasını istemektedir.
Ankara ve İstanbul’da 2 ayrı sözleşme imzalama programıyla girişimcilerin sözleşmelerini imzalamalarını istemektedir. Bu sözleşmeyi imzalamadan teşvik sürecinin başlamasına ve teşvik ödemelerinin alınması mümkün değildir.
Sözleşme için girişimciden vergi levhası, imza sirküleri, ssk işyeri sicil numarası, ticaret sicil gazetesi, ana sözleşme gibi belgeler istenmektedir. Kısacası TUBİTAK girişimciden yeni bir şirket kurulmasını istemektedir. Zaten teşvik ödemeleri de kazanan girişimcinin şahsına değil kuracağı şirketin ( tüzel kişiliğin ) banka hesabına yapılmaktadır.

TÜBİTAK tarafından şirket kurmak için tanınan sürenin kısıtlı olmasından dolayı, sağlıklı ve düşük maliyetli adımlar atmak için aşağıda yer verilen maddelerin önceden kararlarının alınması faydalı olabilir.
   Faaliyet adresi neresi olmalı ?
   Şirketin konusu ve türü ( LTD , A.Ş. ) ne olmalı ?
   Şirketin unvanı ne olmalı ?
   Şirketin sermaye yapısı ne olmalı ?
   Şirketin NACE Kodu ne olmalı ?
   Şirketin ortaklık yapısı ne olmalı ?

Şirketiniz proje başlangıcı ile beraber 5746 Ar-Ge kanunu kapsamındadır. İlgili kanun kapsamında faydalanabileceğiniz Teşvik ve İndirimler için diğer sayfada yer alan yazımızda yer verilmiştir.
Önerimiz Teknokent bünyesinde adresinizi göstermeniz yönündedir.
Teknokent: Teknolojilere yönelik firmaların faaliyette bulunduğu ve 4691 sayılı kanun kapsamında desteklenen yerlerdir.
Kuluçka Merkezi : Başarılı şirketleri ortaya çıkarmak için henüz işin başında olan girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlayarak büyümelerinde etkin rol oynayan teknopark sahaları içerisinde olan yerlerdir.
Girişim Evleri: Kuluçka Merkezi
Ofis-Büro-İşyeri : Teknoparklar dışında iş merkezlerinde, müstakil yapılarda, alışveriş merkezlerinde iş amaçlı kullanılan mekanlardır.
Sanal ofis : Adres gösterilen ve posta – kargo-santral hizmeti alınan yerler.
Home ofis : Ev olarak kullandığımız mekanın bir bölümünün iş olarak kullanılması demektir.

Şirket kuruluşu için öncelikle hangi türde bir şirket kuracağımıza karar vermeliyiz. Kanunlarda tanımlı bir çok şirket türü mevcuttur. Bunlar gelir vergisi ve kurumlar vergisi yönünden diğer bir ifade ile sermaye şirketi ve şahıs firması olarak iki ana grupta ele alınabilir.
Kısaca açıklamak gerekirse;
a. Sermaye Şirketleri; ortaklarının şahsından ayrı olarak tüzel bir kişiliğe sahip olan, sermayenin ön planda olduğu ve şirket ortaklarının sınırlı olarak sorumlu oldukları şirketlerdir. Sınırlı sorumluluk ise şirket ortaklarının şirket borçlarına karşı taahhüt ettikleri sermaye kadar sorumlu olmalarını ifade eder.
b. Şahıs firması ise gerçek kişi olarak sermayenin ön planda olmadığı, ortaklarının sınırsız ve zincirleme sorumlu oldukları işyeri türleridir. Sınırsız sorumluluk, şirket alacaklılarına karşı ortakların tüm mal varlıklarıyla ve her birinin borcun tamamından sorumlu olmalarını ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu haklarından Gerçek Kişi firmaları faydalanmamakta olup Sermaye Şirketleri faydalanmaktadırlar.
TÜBİTAK, 1512 Desteği almış girişimcilerin sermaye şirketi kurmalarını istemektedir. Ayrıca ilerleyen sürelerde ülkemizde diğer bakanlıklara bağlı birimlere herhangi bir destek başvurusu yapmayı düşünüyorsanız sermaye şirketi kurmanız kaçınılmazdır. Destek veren kurumlardan sadece KOSGEB işyerinizin türüne bağlı olmaksızın destek başvurularınızı değerlendirmeye alırken diğer kurum ve kuruluşlar sermaye şirketiniz üzerinden başvurularınızı değerlendirmeye almaktadırlar.

Serrmaye şirketlerinden en çok tercih edilen Limited Şirket ve Anonim Şirkettir. Her iki şirket türlerinin yönetimsel, vergisel ve sermaye açısından farklarına aşağıda yer veriyoruz. Önerimiz Anonim Şirket kurmanız yönündedir

Şirket türlerinin yönetimsel, vergisel ve sermaye açısından farklarına
Limited Şirket;
1. Ticaret Unvanına sahiptir.
2. Tüzel kişiliğe sahiptir.
3. Ana sözleşmelerin’ de yazmasa bile kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilirler.
4. Sermayesi en az 10.000 TL’ dir.
5. Tek ortaklı veya en çok 50 ortaklı olarak kurulabilir.
6. Ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu, taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
7. Ortaların pay devrinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi, tescil ve ilan edilmesi zorunludur. ( Hisse devri noter, ticaret odası ve bağlı olunan vergi dairesine bildirim yapıldığından maliyeti vardır )
8. Ortakların hisse satışından elde ettikleri gelirler süresiz vergiye tabidir.
9. Şirket yönetimi, şirket müdürü tarafından yürütülür. ( Süreli veya süresiz olabilir )
10. Kurumlar vergisi mükellefidir. Limited ve Anonim şirketin vergisel yönden farkı bulunmamaktadır.

Anonim Şirket;
1. Ticaret Unvanına sahiptir.
2. Tüzel kişiliğe sahiptir.
3. Ana sözleşmelerin de yazmasa bile kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilirler.
4. Sermayesi en az 50.000 TL’ dir.
5. Tek ortaklı veya en çok 250 ortaklı olarak kurulabilir.
6. Ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu, taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
7. Hisse devri kolaydır. Menkul kıymet olarak el değiştirir. ( Hisse devrinin ticaret odasına bildirilme yükümlülüğü yoktur, bu sebeple hisse devirleri maliyetsizdir.) Melek yatırımcıların en çok tercih ettikleri şirket türüdür.
8. Ortakların 730 günden sonraki hisse satışından elde ettikleri gelirler vergiye tabi değildir.
9. Şirket yönetimi, yönetim kuruluna aittir. ( Yönetim kurulu en fazla 3 yıllığına seçilebilir) Yönetim kurulu en az 1 yetkili atar. Yetkili Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini ifa eder. ( Yönetim Kurulu Başkanı en fazla 1 yıllığına seçilebilir )
10. Yönetim kurulu üyeleri borçların tamamından sorumludur.
11. Kurumlar vergisi mükellefidir. Limited ve Anonim şirketin vergisel yönden farkı bulunmamaktadır.

Şirket kuruluşuna başlamadan önce, kısıtlı olan zaman dilimi içinde para ve zaman kaybına uğramadan kuruluşu tamamlayacak bilgi ve tecrübeye sahip özellikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile anlaşmış olmanız gerekmektedir.
Çözüm ortağınız olan Mali Müşavirinizin Kuruluş aşamasındaki istisna olan Harç Uygulamaları, Ar-Ge Muhasebesi, Teknokent Süreci, Proje süresince Tübitak Süreci, Ara Dönem Raporları v.b. konulara hâkim olması size sağlanan hak, istisna ve desteklerden faydalanmanız için önemlidir.
Kuruluş sürecinizin başlayabilmesi için adresinizin muhakkak kesinleşmiş olması gerekir. Uygulayıcı kuruluşlar bu sürece hâkim olduğundan girişimcilere her konuda destek olmaktadırlar. Sonradan adresin değişmesi mümkündür ancak ilave masraf ve zaman kaybı demektir.
Limited ve Anonim şirketin kuruluş aşamaları tamamı ile birbirinin aynıdır. Ayrıntıda birkaç farklılık vardır. Aşağıda yer alan süreçler Limited ve Anonim şirket için geçerlidir.

Kuruluş süreçleri aşağıdaki gibidir.
1. Ana sözleşmenin MERSİS sistemi üzerinden online olarak doldurulması,
2. Ana sözleşmenin doldurulduktan sonra onaya gönderilmesi ve yine sistem üzerinden şirketin vergi kimlik numarasının alınması,
3. Ana sözleşmenin tüm ortaklar tarafından noterde imzalanarak onaylatılması,
4. Temsil ve ilzam yetkilisinin ( Limited Şirketlerde Genel Müdür, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ) Unvan altında imza beyannamesinin noterden imzalanarak onaylatılması,
4. Onaylı ana sözleşme, imza beyannamesinin, kimlik fotokopisinin, ikametgahın ve vergi numarası belgesi ile bankaya giderek şirket ünvanı adına hesap açtırılması,
5. Şirket adına açtırılan hesaba sermayenin 1/4 ünün ortaklar tarafından bankaya yatırılarak bloke ettirilmesi, ( Dikkat bankadan alınan yazıda imza atan kişiler için bankadan imza Sirküsü alınız )
6. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına yatırılması,
7. Bankadan alınan bloke yazısı, Noter tasdikli ana sözleşme, noterde yaptırılan unvan altında imza beyannamesi, rekabet kurumuna yatırılan ödemenin dekontu ve diğer evraklar ile bağlı olduğunuz ilin Ticaret Odası Tescil Servisine başvurulması,
6. Ticaret Odasınca tescil müracaatınız tamamlanınca şirketinizin türüne göre noterden defter tasdiklerinizin yapılması ( Dikkat tescil tarihi ile noter işlem tarihi aynı olmalı ),
7. Temsil ve ilzam yetkilisinin imza sirküsü için Ticaret Odasından alınan tescil belgesi ile notere müracat edilmesi ( Dikkat 2 adet çıkartınız )
8. Tecilden alınan belgeler, diğer belgeler ile takım yapılarak bağlı olduğunuz vergi dairesi sizi yoklama servisine işyeri açılışı için müracaat edilmesi,
9. Vergi dairesi işyerinin fiilen açık olduğunu ve yerin tespiti için yoklama memuru atar Yoklama memuru işyerinize gelmek için iş planına ekler, temsil ve ilzama yetkili olunan kişiyi firmanızı ziyaret ettiğinde görmek ister ardından tutanak düzenler ( Yerinizde olmaz iseniz tekrar başvuru yapmanız gerekebilir )

Şirket ortaklarının hazırlaması gereken belgeler:
   - Ortakların 3’er adet fotoğrafı
   - Ortaklara ait ikametgah. (E-devletten, Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınabilir.)
   - Şirkete ait kira kontratı veya tahsis yazısı

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.
Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmaz.
Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilir.

Ana sözleşme şirketin ortaklarının, unvanının, amaç ve konusunun, adresinin, sermaye miktarının, ortaklık yapısının, yönetiminin vb. konuların belirtildiği, kurucu ortaklar tarafından imzalanan yazılı bir sözleşmedir. Kanunun, şirketin kuruluşunu bağladığı olay bu sözleşmenin tescilidir. Diğer bir değişle ana sözleşmenin tescil (ticaret siciline kayıt) olduğu gün şirket resmen kurulmuştur.
Ana sözleşmenin düzgün olarak doldurulması çok önemlidir. Hazırlanan ana sözleşme notere onaylatılıp tescile verilir. Hatalı bir nokta olması durumunda ana sözleşmemiz tescilden iade olabilir. Bu durumda gerekli düzeltmenin yapılıp tekrar noterde düzeltmenin onaylatılması ve yine tescile verilmesi gerekir. Zaman ve masraf kaybınız olmaması için kesinlikle yetki verdiğiniz Mali Müşavirinizden yardım almanızı öneririz.

Bu işlen Anonim Şirket kuracaklar için zorunlu olup Limited Şirket kuracaklar için zorunlu değil isteğe bağlıdır.
Banka memurunun bloke işlemini yapabilmesi için vergi numarası ile şirket bilgilerini ekranında (kendi sisteminde) görebilmesi gerekiyor. Şirket bilgilerinin bankanın sistemine düşmesi ise bazı bankalarda aynı gün içerisinde gerçekleşirken bazılarında ise ancak ertesi gün öğleden sonra olabiliyor. Bu durum bankadan kaynaklı bir günlük zaman kaybına sebep olur. Zaman kaybetmemek açısından başka bir bankada aynı işlemi yapabilme imkanı olabilmektedir.

Bloke işlemi neticesinde banka tarafından şirket ortaklarına paranın bloke edildiğine dair bir yazı verilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta; Eğer ortak sayısı birden fazla ise her ortak için ayrı ayrı, kendi sermaye payının 1/4′ ü kadar bloke yapıldığının verilen bloke yazısında ifade edilmeli veya ayrı ayrı evrak düzenlenmesidir. Aksi takdirde toplam sermayenin 1/4′ ü bloke edilmiştir şeklinde evrak düzenlenirse bu evrak sicil tarafından kabul edilmemektedir. Bloke evrakı ana sözleşmenin tescile verilebilmesi için gereken belgelerden biridir.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır.

KOSGEB tarafından verilen desteklere başvuru yapmayı planlıyor iseniz KOSGEB bazı NACE kodlarını destek kapsamından çıkartmıştır Bu sebeple kuruluş aşamasında şirketiniz için uygun NACE kodunu belirlemeniz önem arz etmektedir. İlerleyen sürelerde ihtiyacınız doğrultusunda NACE kodunuzu değiştirme imkânınız bulunmaktadır.

Tescil aşaması muhasebeciniz tarafından sürdürülebilecek olan ve şirket ortak veya ortaklarının bizzat bulunmalarına gerek olmayan bir süreçtir. Ticaret siciline bir dilekçe ekinde aşağıdaki evraklar ile müracat edilir. Bazı Ticaret odaları randevu sistemi ile bazıları ise direk müracat ile belgeleri kabul etmektedir. (Evrak listesi A.Ş. ve Ltd.Şti. için aynı olup İl bazında değişiklikler gösterebilmektedir.)

1- Kuruluş dilekçesi,
2- Sermayenin Bloke Yazısı ( Anonim Şirket kuracaklar için ),
3- Oda Kayıt Beyannamesi fotoğraflı,
4- Kuruluş Bildirim Formu 3 nüsha, ( TC vatandaşı olmayan ortaklar için gereklidir. ),
5- Potansiyel vergi numarası belgesi.

Evrakların incelenip tescil olması ticaret sicilindeki iş yoğunluğuna bağlı olarak 1 yada 2 gün sürmektedir. En iyi ihtimalle sabah verilen evraklar akşam üstü tescil olabilir. Muhasebeci tarafından internet ortamında tescilin sonucu takip edilir. Eğer işlem tamamlandı ise tescil evrakları Ticaret Odasından alınır. Herhangi bir eksiklik var ise evraklarımız sicil müdürlüğü tarafından iade olacaktır. Bu durumda eksikliğin giderilerek evrakların tekrar tescile verilip 1 veya 2 gün daha yeniden beklenmesi gerekecektir.
Tescil ve ilan aşamasında BİGG Teknogirişim Sermaye Desteği kazanmış olan girişimciler için ayrıca teşvik uygulanmaktadır. TİCARET ODASI MURACATINDA TESCİL HARCI ÖDENMEYECEKTİR.

Kanunun şirketin kuruluşunu bağladığı olay tescildir. Şirketimiz tescil olduğuna göre artık bu tarih itibariyle resmen kurulmuştur. Ana sözleşmemiz tescil tarihinden yaklaşık bir hafta sonra Ticaret Sicil Gazetesi‘ nde yayınlanacaktır. Yayınlanmasından yaklaşık bir hafta sonra ise ticaret sicil gazetemiz kurye ile şirket adresine teslim edilecektir. Gazete hemen yayınlanmadığından, şirketimiz tescil olduğunda, sicil tarafından diğer tescil evrakları ile beraber, “gazete yayınlanıncaya kadar gazete yerine geçen” bir belge verilmektedir.

Şirketimiz kuruluş aşamasında yine bağlı olduğunuz oda tarafından defterleriniz tasdik edilecektir.

Limited Şirketlerin tutmak zorunda olduğu defterler aşağıda sıralanmıştır;
1- Yevmiye Defteri
2- Kebir Defteri
3- Envanter Defteri
4- Ortaklar Pay Defteri
5- Genel Kurul Karar Defteri

Anonim Şirketlerin tutmak zorunda olduğu defterler aşağıda sıralanmıştır;
1- Yevmiye Defteri
2- Kebir Defteri
3- Envanter Defteri
4- Ortaklar Pay Defteri
5- Yönetim Kurulu Karar Defteri
6- Genel Kurul Karar Defteri
7- Damga Defteri

Tescil sürecinden sonra kuruluşa devam edilebilmesi için şirket imza yetkilisinin tescil evrakları ile notere gitmesidir. Noterde 2 nüsha imza sirküsü ile bir nüsha muhasebe vekaleti çıkarılmalıdır. İmza sirkülerinin biri vergi dairesine müracatta kullanılmaktadır, diğeri ise yetkilide kalacaktır. Muhasebe vekaleti ise muhasebecimizin kuruluşun diğer süreçlerini ve faaliyetiniz süresince resmi dairelerde işlem yapabimesini sağlayacaktır.

Vergi Dairelerinin belirli sorumluluk alanları vardır. Şirketinizin merkez adresi hangi vergi dairesinin sorumluluk alanı içerisinde kalıyor ise o dairenin mükellefiyiz demektir.
Ticaret sicilinde tescil ve ilanımız tamamlandığında otomatik olarak bağlı bulunulan vergi dairesinin ekranına düşmektedir. Vergi dairesi sicil bölümü ise bunu görüp kaydımızı yapmakta ve vergi levhamızı onaylamaktadır.
Muhasebeciniz kendi şifresi ile internet vergi dairesinden giriş yaparak vergi levhanızı pdf olarak indirip size mail atabilir. Vergi dairesinde süreci tamamlayabilmek için aşağıdaki belgeler ile daireye başvurulup kuruluş süreci tamamlanabilir.

1 - İşe Başlama Formu
2 - Ana sözleşme
3 - Tescil Yazısı
4 - Sicil Tasdiknamesi
5 - İmza Beyannamesi
6 - Ortak veya ortakların yerleşim yeri belgeleri
7 - Ortak veya ortakların onaylı kimlik fotokopileri
8 - Muhasebe Sözleşmesi
9 - İşyeri Kira sözleşmesi veya Tahsis Yazısı (Eğer şirketimize kira bedeli olmayan bir yer tahsis edilmişse girişimciye bir tahsis yazısı verilir. Örneğin bazı TTO’ lar bunu yapmaktadır.)
Bundan sonra vergi dairesi tarafından görevlendirilen yoklama memurunun işyerimize gelerek olumlu yoklama tutması gerekir.
Yoklama memuru geldiğinde, belirtilen adreste işyeri ile ilgili emareler görmeli ve tutacağı yoklamayı ortaklardan birine imzalatmalıdır. Yoklama vekaleten de imzalanabilir. Eğer işle ilgili hiç bir emare yok (ofis boş) ise, işyerimiz kapalı ise veya eşyalar olmasına rağmen şirket ortağı veya vekili ile görüşemezse yoklama tutulmadan memur geri döner. Tekrar yoklamaya gelinmesi için vergi dairesine başvurulması gerekmektedir. Şirketinizin ofiste işle ilgili emareler (masa, sandalye ve bilgisayar gibi) görülerek tutulan yoklama fişi ortak veya vekili tarafından imzalandığında açılış yoklaması tamamlanmış olur. Bu olumlu yoklama neticesinde evraklar vergi dairesi tarafından işlenerek mükellefiyetler açılır.

İşyerimizin SGM (Sosyal Güvenlik Merkezi) Müdürlüğüne bildirilmesi diğer bir değişle tescil ettirilmesi, şirket kuruluşunun zorunlu aşamalarından biri değildir. Sosyal Güvenlik mevzuatı açısından ise en geç işçi çalıştırılmaya başlanacağı gün işyeri tescilinin yapılması gerekmektedir. Yani BİGG Teknogirişim desteği alanlar sözleşme imzaladıktan sonra ne zaman işçi çalıştıracaklarsa o zaman işyeri tescillerine yaptırtabilirler. Eğer ortak haricinde maaş alan olmayacaksa hiç bir şekilde işyerimizin SGM Müdürlüğüne bildirilmesine ihtiyaç yoktur.
Kanunen, şirket ortaklarının ortağı oldukları şirkette sigortalı (4a’ lı) olmaları yasaktır. Bu kişiler şirket ortaklıklarından ötürü bağkurlu (4b’ li) olmak zorundadırlar. Eğer ortağı olmadıkları başka bir şirkette sigortalı olarak çalışıyor iseler bağkurlu olmalarına da gerek yoktur. Diğer şirkette ki bu çalışmaları son bulduğu gün itibariyle şirket ortağı olmalarından ötürü bağkurlu olmak zorundadırlar. Ortağın bağkur kaydı Ticaret Odasının bildirmesi üzerine SGM Müdürlüğü tarafından açılır. Fakat uygulamada bu sistem pek yürümediğinden eğer bağkur kaydı açılmamışsa (e-devletten kontrol edilebilir) ortak kendisi SGM Müdürlüğüne başvurarak bağkurunu açtırabilir.

NOT : Bağkur primi aylık gelirin %34,5′ i oranında ödenir. Bağkur priminin hangi tutarda ödeneceği bağkurlunun kendi aylık gelir beyanına yürürlülükteki asgari ücretten az olmamak kaydıyla bağlanır. Herhangi bir beyanda bulunulmazsa en düşük tutardan ödeme yapılır. Bağkur primlerini zamanın da ödeyenler için %5 lik indirim vardır. Tübitak BİGG Teknogirişim Sermaye Desteği Programında şirket ortaklarının bağkur primleri kabul edilmeyen giderler arasındadır.Aynı vergi dairelerinde olduğu gibi SGM Müdürlüklerinin de sorumluluk alanları vardır. İşyeri adresimiz hangisinin kapsamında ise o müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. İşyeri SGM tescili, şirket ortağının bulunması gerekmeyen yalnızca muhasebeci tarafından yürütülebilecek bir süreçtir. Muhasebeci tarafından yürütülebilmesi için ise “Tescil ve İlan” aşamasında belirttiğimiz muhasebe vekaletinin verilmiş olması gerekir.

SGM Müdürlüğüne verilmesi gereken evraklar ise şu şekildedir;
1- İşyeri Bildirgesi (ek 6)
2- Vergi Levhası Fotokopisi
3- Ortakların Kimlik Fotokopileri
4- Ortakların Yerleşim Yeri Belgeleri
5- Muhasebe Vekaleti Fotokopisi
6- İmza Sirküleri Fotokopisi
7- Sicil Gazetesi veya Gazete Yerine Geçen Belgenin Fotokopisi
8- Faaliyet Belgesi Fotokopisi
trong>9- Şifre Talep Formu (ek 1)
10- Teslim Tutanağı (ek 2)
11- E-Sigorta Sözleşmesi

Bu evraklar teslim edildiğinde, genellikle aynı gün içinde işyeri kaydımız yapılmaktadır. Vergi dairesinden farklı olarak, SGM Müdürlüğünce işyerine yoklamaya gelinmesi söz konusu değildir. İşyeri kaydımız tamamlandığında SGM Müdürlüğü tarafından muhasebecimize “işyeri sicil numarası” ve “şifre” verilmektedir. İşe almalar, işten ayrılmalar ve çalışanların aylık sigorta primlerinin tahakkuk ettirilmesi bu şifre ile internet üzerinden yapılmaktadır.
Böylece, ortak haricinde personel çalıştırmayı planlamış Tübitak BİGG Teknogirişimcilerinin en geç personel çalıştırmaya başlayacakları tarihte almaları zorunlu olan işyeri sicil numarasını da almış bulunuyoruz.

Kuruluş işlemleri yürütülürken yapılan harcamaları iki ana başlıkta toplayabiliriz. Şirket kuruluş giderleri ve sermaye blokesi.
Şirket kuruluş giderleri, aşağıdaki tablolarda kalemler halinde ifade edildiği gibi limited şirket için yaklaşık 2.500,00 TL, anonim şirket için ise 2.750,00 TL civarında tutmaktadır. Burada kesin bir rakam verilemeyip yaklaşık olarak ifade etmemizin sebebi, ana sözleşmelerin noter onayı ile tescil ve ilanında alınan masrafların kelime başı ücret ile hesap edilmesidir. Bu nedenle ana sözleşmenin amaç ve konu maddesinin içeriğinin nisbeten uzun veya kısa oluşuna göre tescil ilan ve noter tasdik masrafları değişiklik göstermektedir. Ayrıca tek ortak veya çok ortaklı olunması veya şirket sermayesinin fazla olması da masrafları farklılaştırmaktadır.
“NOTER ONAYI VE SERMAYENİN BLOKE EDİLMESİ” başlıklı bölümde anlatıldığı gibi sermayenin 1/4′ ünün kuruluş sürecinde bankaya bloke ettirilmesi gerekmektedir. Bloke edilen tutar kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra bankadan çekilerek şirket için harcanabilecek bir meblağdır.

Limited Şirket için;
Kuruluş giderleri için 2.500,00 TL ve buna ilave olarak
Sermaye blokesi için 2.500,00 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 5.000 ,00 TL nakite ihtiyaç vardır. ( Bu işlem isteğe bağlıdır )

Anonim Şirket için ise;
Kuruluş giderleri için 2.750,00 TL ve buna ilave olarak
Sermaye blokesi için 12.500 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 15.250 TL nakite ihtiyaç bulunmaktadır.

Şahıs Firmaları için ise;
Kuruluş giderleri için 900,00 TL

Ar-Ge projesi yapan bir şirketler vergi ve sigorta primi ödemelerinde indirim gibi ilave teşviklere sahiptirler. Bu istisnalar alınan sermaye desteği kadar önemlidirler. Konuyu önemine istinaden “Ar-Ge Muhasebesi SGK ve Vergi İstisnaları” bölümünde ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1. Katma Değer Vergisi Beyannamesi: Her ay düzenlenir. Takip eden ayın 1’i ile 24’ü arasında beyan edilip 26’sına kadar ödenir.
2. SGK Prim Hizmet Belgesi: Personel çalıştırılıyorsa aylık olarak düzenlenir. Takip eden ayın 1’i ile 23’ü arasında tahakkuk ettirilip ay sonuna kadar ödenir. Bağımlı çalışan (ortak olmayan) personelin SGK ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmesi içindir. Ar-ge projesi yapan bir şirket olarak işveren SGK priminin yarısından ve damga vergisinin tamamından muaf tutulur.
3. Muhtasar Beyanname: Aylık veya üçer aylık dönemlerde düzenlenir. 10 kişiden az çalışan varsa 3 ‘er aylık dönemler halindede verilebilir. Takip eden ayın (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları) 1’i ile 23’ü arası beyan edilip 26’sına kadar ödenir.
Proje kapsamında çalışan personel mezuniyet durumuna göre %80-95 arasında gelir vergisinden ve damga vergisinin tamamından muaftır.
4. Kurum Geçici Vergi Beyannamesi: Her üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın (Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının) 1’i ile 14’ü arası beyan edilip 17’sine kadar ödenir.
5. Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Her yıl elde edilen kazançların, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın (normal hesap dönemi için nisan ayı) 1’i ile 25’i arasında gönderilir. Yıl içinde geçici vergi beyannamesi ile ödenmiş olan tutarlar var ise bunların düşülmesinden sonra kalan tutar aynı ayın sonuna kadar ödenir.
6. Ticaret Odası Aidatları: Ticaret Odası Aidatları; Her yıl haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Şirketin nace koduna göre değişmekle beraber yıllık 200 – 250 TL civarındadır. Yalnızca kuruluş yılında yıllık aidat ödenmez. Takip eden yıllarda ödenir.
7. Bağ-Kur Primleri: Şirket ortakları bağkurlu olmak zorundadırlar. Ortağı olunan şirkette sigortalı çalışan olunamaz. Eğer başka bir şirkette sigortalı ise bağkur ödemek zorunda değildir. Fakat bu durumda başka şirkette çalıştığı için projeden maaş alamaz. Başka bir şirkette sigortalı olarak çalışmayan şirket ortakları bağkurlu olmak zorundadırlar. Bağkur primleri Aylık gelirin %34,5’ i oranında ödenir. Aylık gelirini bağkurlu kendi beyan eder. Bu rakam asgari ücretten daha düşük olamaz. Dolayısıyla en düşük bağkur primi, brüt asgari ücretin %34,5’i dir. Bunun yanında bağkur primleri Tübitak BİGG Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında kabul edilmeyen giderler arasındadır. Girişimci projeden aldığı maaşı şirket hesabından şahsi hesabına aktarır ve bağkur primini bu şahsi hesabından ödeyebilir.
8. Defter Tasdiği: Her yıl aralık ayında, gelecek yıl kullanılacak olan resmi defterlerin, noterlerde açılış tasdiklerinin yaptırılması gerekmektedir. Örneğin; 2018 yılı defterleri 2017 yılı aralık ayında tasdik ettirilecek. Bu defterlerin neler olduğuna “Tescil ve ilan” aşamasından değinildi. Ayrıca Anonim şirket için her yıl ocak ayında Yönetim Kurulu Karar Defterini ayrıca tüm sermaye şirketleri her yıl haziran ayında bir önceki yılın yevmiye defterinin kapanış tasdiki yaptırılır.
9. Genel Kurul: Anonim Şirketlerde her yıl mart ayında genel kurul yapılıp tescil ve ilan ettirilmesi zorunludur. Limited şirketlerde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

İmza Sirküsü, Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi bağlı olduğunuz uygulayıcı kuruluşa teslim ediniz ( Sizin adınıza TÜBİTAK’a gönderim sağlayacaklardır )
Kaşe yaptırılmalı
Fatura duruma göre İrsaliyeli Fatura bastırınız (Aciliyeti yoktur en kısa zamanda yaptırılması gerekir)

Paylaş