TEKNOPARKTA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN HESAPLANMASI


7263 SAYILI YASA KAPSAMINDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

Bildiğiniz üzere 7263 Sayılı Kanun ile TGB ‘de yer alan işletmelerde çalışan personellerin uzaktan çalışmalarında gelir vergisi stopajı teşviki hakkı tanınmış 17 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile de uygulanacak oran %50 olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda girişimci firmaların personellerine ait uzaktan çalışma sürelerinin takibi için ARGEPORTAL 'da gerekli güncelleme çalışmaları yapılmıştır.

4691 Sayılı Kanunun 03/02/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7263 Sayılı kanunla ilgili maddenin Derç edilmiş hali:

(Değişik fıkra: 16/2/2016-6676/14 md.) (Değişik cümle:28/1/2021-7263/7 md.) 31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

(Ek cümle:28/1/2021-7263/7 md.) Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

(Ek cümle:28/1/2021-7263/7 md.) Toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler.

Ancak, Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

(Ek cümleler:28/1/2021-7263/7 md.) Buna ilave olarak Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.

17 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Teknoloji geliştirme bölgeleri Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, 4691 sayılı eknoloji Geliştirme Bölgeleri KAnununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopaşı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde yirmi olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına, 4691 sayılı Kanunun mezkûr maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Örnek: SEKTÖRSOFT Yazılım ARGE A.Ş. firmasının personeli Yunus Emre Seyhan Ekim 2021 döneminde aşağıdaki tabloda yer alan Puantaj kayıtlarına sahiptir.

      Çalışma Türü            1-16 Ekim 2021
    Çalışma Süresi %20    
     17-31 Ekim 2021
    Çalışma Süresi %50    
   Toplam   
   Bölge İçi Süre (PDKS)    19:15 09:17 28:32
   Bölge Dışı Zorunlu Arge Faaliyeti    45:00 09:00 54:00
   Lisansüstü Eğitim İstisnası    18:00 09:00 27:00
   Toplam Çalışma Süresi    82:15 27:17 109:32
   7263 Sy. Kanun Potansiyel Süre    16:27 13:38 30:05
   7263 Sy. Kanun Potansiyel Süre Toplamı    30:05

İlgili personelin
1-16 Ekim 2021 arası çalışma sürelerini toplamı olan                      82:15 saat ‘in %20 si 16:27 saat
17-31 Ekim 2021 arasındaki çalışma sürelerinin toplamı olan        27:17 saat ’in %50 si 13:38 saat ‘dir.
Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz gibi Ekim 2021 döneminde ilgili personelin 7263 sayılı kanun kapsamında faydalanabileceği potansiyel süre 30:05 saat dir.

Teknoparkta Uzaktan Çalışma Sürelerinin Hesaplanması

7263 Sayılı Kanun kapsamında uzaktan çalışma süreleri girişlerinde ARGEPORTAL ‘da aşağıdaki kontroller eklenmiştir veri girişlerinizde aşağıdaki uyarılara dikkat etmenizi öneriyoruz.

1. Bu destekten AR-GE ve Tasarım Personelleri faydalanabilecektir. Destek personelleri faydalanamayacaktır.
2. 7263 Sy yasa kapsamında uzaktan çalışma süresi girişlerinde hak kazanılan süreler Kanun maddesinde yer aldığı gibi ("ilgili personelin") her bir personel için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.
3. Personelin hak ettiği uzaktan çalışma süreleri hesaplanırken kanun maddesindeki "gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin" ibaresinden yola çıkarak ilgili personelin;
TGB içinde arge faaliyetinde geçirdiği süreler (PDKS verileri) + Zorunlu Arge Faaliyeti kapsamında bölge dışında geçirdiği süreler + Lisansüstü Eğitim İstisnası kapsamında geçirdiği sürelerin toplamının %50 si kadar 7263 Sayılı Yasa Kapsamında uzaktan çalışma süresi girişine izin verilmektir.
Bilgi: İlgili personele ait diğer DGS formları (Zorunlu arge faaliyeti veya Lisansüstü eğitim) yönetici şirket tarafından onaylandıktan sonra 7263 Sayılı kanun kapsamındaki Uzaktan çalışma sürelerini girmelisiniz.
4. Personelin ilgili gün için PDKS Puantajı var ise sistem kontrol etmekte ve Puantajı olduğu tarih ve saatler arasında 7263 Sayılı Kanun Kapsamında Uzaktan Çalışma Süresi girişine izin vermemektedir.
5. İlgili personelin İstisnalı Maks. Çalışma süresinin üzerinde olacak şekilde 7263 Sayılı Kanun Kapsamında Uzaktan Çalışma Süresi girişine izin vermemektedir. Böyle bir durumda 7263 Potansiyel Süre ile Kullanılabilecek Süre farklı görünecektir. Veri girişlerinde 7263 Kullanılabilecek Süre alanındaki değere göre giriş yapmalısınız.

Öneri: 11 Ekim ‘e kadar %50 oranında Covid 19 Kapsamında Uzaktan çalışma süresi girişi yapılabileceği için 11 Ekim ‘e kadar ki uzaktan çalışmalarda Covid 19 Kapsamında Uzaktan Çalışma kullanmanızı öneriyoruz.
Dışarıda Geçirilen Süreler formu üzerinden Onaya Gönder işleminde yukarıdaki kontroller yapılmakta bu kontrollerden başarıyla geçilmesi durumunda sistem arafından otomatik olarak onaylanmaktadır.
Hazırlamış olduğumuz bu belgenin sorularınızı yanıtladığını ümit ederek tüm kullanıcılarımıza sağlıklı günler dileriz.


7263 SAYILI YASA KAPSAMINDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİNİN TAKİBİ YARDIM DOKÜMANI  
Paylaş