2021-12-28 09:43:43         

GİDER PUSULASI NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Gider pusulası, firmanıza ürün ya da hizmet almak için ödenen miktarı belgeleyen resmi bir dökümandır. Satın alım karşılığında ödenen miktarın karşılığında fatura alınamama durumunda geçerli bir belge olarak görülür. Bazı durumlarda ödeme yapılan yerin şirketi olmadığından gider pusulasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Vergi mükelleflerinin düzenledikleri gider pusulası ile vergiye sebep olan işlemlerin tespiti önemlidir. Bu yüzden fatura alınamayan durumlarda bu tarz işlemlerin kayıt altına alınması Vergi Usul Kanunu gereğince zorunludur.

Fatura kesemeyen kişilerden alınan mal ve hizmet karşılığında gider pusulası düzenlenmesi kanunen gerekli bir işlemdir. Gider pusulası sayesinde ödenen para devletin kayıtlarına harcama olarak geçip gider olarak gösterilebilir. Böylece hem kanuna uygun bir işlem gerçekleşmiş olur hem de vergi avantajından yararlanılır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki “fatura yerine geçen vesikalar” adındaki 234’üncü maddesinde gider pusulasının tanımı yapılmıştır. Tanım şu şekildedir:

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler için veya onlardan satın aldıkları emtia için tazim edip, işi yapana imza ettirecekleri gider pusulası, vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları, altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir

21536 sayılı Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre gider pusulası uygulamasının tanımı genişletilmiştir. Bu güncellemeye göre vergiden muaf olan esnaf dışındaki herkesten alınan ürün veya hizmet karşılığında gider pusulası hazırlanmasına onay çıkmıştır.

Gider pusulasının nasıl düzenleneceği ise kanunda şu şekilde açıklanmıştır: “Gider pusulası işin mahiyeti, emtianın cins ve nevi ile miktar ve bedelini, iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (tüzel kişilerde ünvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusuları, seri ve sıra numaraları dahilinde teselsül ettirilir.”

Gider pusulaları ancak noterden tasdik edildikten sonra kullanılabilir ve en az 2 nüsha olarak basılmalıdır. Bir nüsha satın alım yapılan tarafa verilerek muhafaza edilir. Gider pusulasında, belgeyi düzenleyen tarafın vergi no’su ve dairesi, ticari ünvanı, sıra, seri no’ları, düzenleme tarihi, satın alınan mal veya ürünün adı, miktarı ve tutarı, gelir vergisi ve KDV oranları, kesinti tutarları, ödenen tutar, ödemeyi alanın isim soyisim ve imzası.