Yurtdışına Verilen Hizmetlerde Kazanç İstisnası
2023-01-06 11:06:33          Kategori: HUKUK / VERGİ

YURTDIŞINA VERİLEN HİZMETLERDE KAZANÇ İSTİSNASI


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde de kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

İndirim Kapsamındaki Hizmetler

İlgili şirketler tarafından elde edilen kazancın %50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebilmesi için bu kazancın aşağıda belirtilen faaliyetlerden elde edilmiş olması gerekmektedir.

 • Mimarlık
 • Mühendislik
 • Tasarım
 • Yazılım
 • Tıbbi raporlama
 • Muhasebe kaydı tutma
 • Çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti verme
 • Ayrıca ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim hizmetleri, bakanlık bu yetkisini kullanarak aşağıdaki alanlarda verilen “mesleki eğitim hizmetleri” indirim kapsamında değerlendirilecektir.

 1. Planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, Ar-Ge, tasarım, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar, araştırma ve analiz,
 2. Sanayi, turizm, inşaat, tarım, savunma, reklam, internet ve e-ticaret, çevre, sağlık, basın, kültür-sanat, sigorta, enerji, spor ve denizcilik, iç ve dış ticaret, lojistik ve ulaştırma.

İndirimden Faydalanma Şartları

 1. İndirimden Faydalanabilecek Şirketlerin Ana Sözleşmelerinde Yazılı Esas Faaliyet Konusu

  İlgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, mesleki eğitim, eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak olmalıdır. Şirket bünyesinde sözü edilen hizmetlerden sadece birisi verilebileceği gibi ana sözleşmelerinde yer almak şartıyla birden fazlası da verilebilir.

  Sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerin elde ettiği kazançlara indirim uygulanabilmesi için Sağlık Bakanlığından alınan ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunulması zorunludur. Eğitim alanında faaliyet gösteren işletmelerin de Milli Eğitim Bakanlığından alınan izin belgesi veya ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olmak şartıyla sağlık turizmi ile uğraşan işletmelerin de indirimden faydalanması mümkündür.

 2. Hizmetin, Türkiye'den Münhasıran Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurum İçin Yapılmış Olması

  Söz konusu hizmetlerin fiilen verilmesi gerekmekte olup, bu alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.

 3. Faturanın Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurum Adına Düzenlenmesi

  Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yukarıda özellikleri açıklanan yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerekmektedir.

  Sağlık alanında faaliyette bulunan şirketlerin ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde yerleşik olanlara verdikleri hizmetin bedelinin ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi nedeniyle, hizmet bedeli karşılığı faturanın Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenmesi durumunda da indirimden faydalanılabilecektir.

 4. Türkiye’den Verilen, Mimarlık, Mühendislik, Tasarım, Yazılım, Tıbbi Raporlama, Muhasebe Kaydı Tutma, Çağrı Merkezi, Ürün Testi, Sertifikasyon, Veri Saklama, Veri İşleme ve Veri Analizi Hizmetlerinden Yurt Dışında Yararlanılması

  Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir.

  Türkiye'den ihraç edilecek ürünlere ilişkin olarak yurt dışındaki müşterilere veya Türkiye'ye ithal edilecek ürünlere ilişkin olarak yurt dışındaki satıcılara verilen ürün testi ve sertifikasyon hizmetleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında münhasıran yurt dışında yararlanılan hizmetler olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu faaliyetlerden elde ettiğiniz kazancın söz konusu indirime konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır[1].

 5. İlgili Bakanlığın İzin ve Denetimine Tabi Olarak Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Kişilere Verilen Eğitim ve Sağlık Hizmetleri İle Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Yararlanıcısının Yurt Dışında Olması

  Bu hizmetler, fiziki olarak Türkiye'de verilmekle birlikte yararlanıcısının Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler olması gerekmektedir.

Türkiye'den Yurt Dışı Mukimi Kişi Ve/Veya Kurumlara Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Kazancın Tespiti, Kayıtlarda İzlenmesi Ve Beyanı

 1. İndirim Tutarının Tespiti

  İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın %50'si, kurumlar vergisi beyannamesinin "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir. Faaliyet sonucunun zarar ile sonuçlanması halinde ise indirim söz konusu olmayacaktır.

 2. Kazançların Kayıtlarda İzlenmesi

  İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

  İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır.

  Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır.

  İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir.

  Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.

 3. İlgili Bakanlığın İzni ve Denetimine Tabi Olarak Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Kişilere Verilen Eğitim ve Sağlık Hizmetlerine İlişkin Bildirim ve Belgeler

  Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının izni ve denetimine tabi olarak eğitim veya sağlık alanında faaliyet gösteren ve yurt dışı yerleşik kişilere verdikleri hizmetlerden elde ettikleri kazançlarının %50'sini indirim konusu yapan işletmelerin, hizmet verilen yurt dışı yerleşik gerçek kişilere ilişkin ad- soyad ya da unvan, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport numarası, düzenlenen faturanın tarih ve sayısı, verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli gibi bilgileri içeren formun, her bir geçici vergi beyannamesi ile birlikte beyanname eki olarak verilmesi gerekmektedir. İlgili geçici vergi beyannamesinin ekindeki forma dahil edilememiş bilgilerin bir sonraki geçici vergi beyannamesi ekindeki formla bildirilmesi mümkündür.

  Bunun yanı sıra, sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelere Sağlık Bakanlığınca verilen ruhsatın, eğitim alanında faaliyet gösteren işletmelere de Milli Eğitim Bakanlığınca verilen izin belgesi veya ruhsatın bir örneğinin, istisnadan faydalanılacak ilk yıl, yıllık kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde bağlı bulunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

 4. Esas Faaliyet Konusu Dışındaki Gelirler

  İlgili şirketlerin esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerinden elde ettikleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin indirim kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, kasadaki dövizlerin değerlemesinden kaynaklanan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Örnek:

X Ltd. Şti. 2019 yılında 1.500.000-TL hizmet hasılatı gerçekleşmiştir. Hasılatın 1.000.000-TL’si yurtiçi mukimi firmalara verilen sertifikasyon hizmetleri ifasından, 500.000-TL’si ise aynı hizmetlerin yurt dışı müşterilerine verilmesinden oluşmaktadır. X LTD.ŞTİ. ayrıca 50.000-TL faiz geliri elde etmiştir. 2019 yılında hizmet üretim maliyeti 1.000.000-TL olup, söz konusu maliyetin 800.000-TL’sine yurt içi mukimi firmalara sunulan hizmetler, 200.000-TL’sına yurtdışı firmalara verilen hizmetler için katlanılmıştır. Buna göre, Brüt satış kazancı 500.000.-TL olarak hesaplanmıştır.

X LTD. ŞTİ., 2019 yılı için ayrıca aşağıdaki giderlere katlanmıştır:

Pazarlama Giderleri 30.000 TL
Yönetim Giderleri 70.000 TL
Karşılık Giderleri 10.000 TL
Finansman Giderleri 20.000 TL
TOPLAM GİDERLER 130.000 TL

Öncelikle indirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır.

Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır.

Örneğimizde toplamda 130.000.-TL gidere katlanılmıştır, ancak bu giderlerin içerisinde yer alan Karşılık Giderleri tutarı olan 10.000.-TL, Kurumlar Vergisi Tebliğinin “10.5.3.4. Esas faaliyet konusu dışındaki gelirler” başlıklı düzenlemesinin tersine yorumundan, esas faaliyet konusu dışındaki giderlerinde oranlama yapılırken dikkate alınmaması gerektiğini düşünülmektedir. Örneğin çarpıcı olması açısından karşılık giderleri özellikle seçilmiştir. Tersine yorumun dışında reel bir yorum daha yapacak olur isek, karşılık giderleri genelde, daha önceki dönemlerde hasılat/maliyet karşılaştırılması yapılmış, eş deyişle, kurumlar vergisi matrahına dahil edilmiştir. VUK ‘da yer alan “şüpheli alacaklarda değerleme”hükümlerinde özetle alacağın şüpheli hale geldiği dönemde pasifte karşılık ayırmak suretiyle kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısı ile bu kapsamda oranlama yapılırken dikkate alınmaması gerekmektedir. Keza ilerleyen dönemlerde tahsilat olur ise de tebliğ hükümlerince indirimden faydalandırılmayacaktır.

Örneğimizde toplam hasılatın %66’sı yurtiçi müşterilere, %33’ü ise yurtdışı müşterilerine gerçekleştirilmiştir.

Buna göre;

Yurtdışı Müşterilerinden Hasılat 500.000 TL
Yurtdışı Müşterileri Üretim Maliyeti 200.000 TL
Safi Hasılat ( A – B ) 300.000 TL
Giderlerin Yansıtılması (120.000 x %33) 39.600 TL
İndirim Uygulanacak Kazanç ( C – D ) 260.400 TL
Matrahtan İndirilecek Tutar (E x %50) 130.200 TL

Sonuç

15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.

İndirimden faydalanabilmek için öncelikle ilgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, mesleki eğitim, eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak olmalıdır. Ayrıca söz konusu hizmetlerin Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere verilmesi ve yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yukarıda özellikleri açıklanan yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması veya fiziki olarak Türkiye'de verilmekle birlikte yararlanıcısının Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler olması gerekmektedir.

Kaynakça

 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,
 • 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO: 1),
 • Gelir İdaresi Başkanlığının 12/04/2017 tarih ve 62030549-125[10-2016/474]-101894 sayılı özelgesi.
 • [1] Gelir İdaresi Başkanlığının 12/04/2017 tarih ve 62030549-125[10-2016/474]-101894 sayılı özelgesi.
 • www.muhasebetr.com

Girişimcilik ve şirket kurmak üzerine hazırladığımız içeriklerden haberdar olmak için aşağıdaki butona tıklayabilir, blog bültenimize abone olabilirsiniz.2023-01-06 11:06:33          Category: LAW / TAX

EXEMPTION OF INCOME IN SERVICES PROVIDED ABROAD


In the first paragraph of Article 3 of the Corporate Tax Law No. 5520; it is stipulated that the income obtained by the legal entities listed in Article 1 of the Law, whose legal or business center is located in Turkey, will be subject to taxation in Turkey, both domestically and abroad. Moreover, it is stated in the same Law's Article 6 that corporate tax will be calculated on the net corporate profit obtained by taxpayers within one accounting period, and the provisions of the Income Tax Law regarding commercial income will be applied in determining the net corporate profit.

With the addition of Article (ğ) to Article 10 of the Corporate Tax Law by Law No. 6322, as of 15/6/2012, it is stipulated that companies operating in the service sector that exclusively provide architectural, engineering, design, software, medical reporting, accounting, call center and data storage services in which non-resident individuals and businesses with workplaces, legal and business centers abroad are involved, and companies that operate in the education and health sectors and provide services to non-resident individuals in Turkey under the permission and supervision of the relevant ministry, can deduct 50% of the income obtained exclusively from these activities from the declared corporate earnings, subject to the permission and supervision of the relevant ministry.

Services Included in the Deduction

In order for 50% of the income obtained by relevant companies to be deducted from the declared corporate earnings, this income must be obtained from the activities listed below:

 • Architecture
 • Engineering
 • Design
 • Software
 • Medical reporting
 • Accounting
 • Call center and data storage services
 • Additionally, professional training services identified by the Ministry of Finance, taking into account the opinions of relevant ministries, will be considered eligible for discounts in the following areas, as authorized by the ministry:
  1. Planning, promotion, sales, after-sales services, brand management, financial management, technical support, R&D, design, external procurement, testing of newly developed products, laboratory, research and analysis,
  2. Industry, tourism, construction, agriculture, defense, advertising, internet and e-commerce, environment, health, press, culture and arts, insurance, energy, sports and maritime, domestic and international trade, logistics, and transportation.

Conditions for Benefitting from Discounts

 1. Main Activity of Companies Eligible for Discounts Should be Stated in Their Articles of Association

  The main activity of the relevant companies stated within their articles of association should include architecture, engineering, design, software, medical reporting, accounting record keeping, call center, product testing, certification, data storage, data processing, data analysis, vocational education, and providing education and health services. Only one of the mentioned services can be provided within the company, but more than one can be provided if stated in the articles of association.

  In order for healthcare companies to benefit from discounts applied to their earnings, it is mandatory for them to operate within the framework of the license received from the Ministry of Health. Similarly, companies operating in the field of education must operate within the framework of the permission certificate or license obtained from the Ministry of National Education. Companies dealing with health tourism, provided that they are licensed by the Ministry of Health, can also benefit from discounts.

 2. Service Should be Exclusively Provided for Foreign Persons and/or Institutions Residing Outside Turkey

  The services must be actually provided, and services such as assistance, consultancy, and mediation provided in these areas cannot be evaluated within this scope.

 3. Invoice Should be Issued in the Name of Foreign Persons and/or Institutions Residing Outside Turkey

  The invoice related to the provided service must be issued in the name of foreign persons and/or institutions who are residents outside Turkey as described above.

  In case of healthcare companies, if the service fee is collected by the Social Security Institution of Turkey from relevant foreign institutions due to bilateral social security agreements with Turkey, discounts can also be applied if the invoice for the service fee is issued to the Social Security Institution.

 4. Usage of Architecture, Engineering, Design, Software, Medical Reporting, Accounting Record Keeping, Call Center, Product Testing, Certification, Data Storage, Data Processing and Data Analysis Services Provided from Turkey Outside of Turkey

  The service must be utilized outside of Turkey. In other words, the service provided for foreign persons and/or institutions must not be related to their activities in Turkey.

  Product testing and certification services provided to customers abroad of products to be exported from Turkey or to sellers abroad of products to be imported into Turkey cannot be evaluated as services used exclusively abroad within the scope of article 10/ğ of the Corporate Tax Law, therefore, the earnings obtained from these activities cannot be subject to the aforementioned discount[1].

 5. Education and Health Services Provided to Persons Who are Not Residing in Turkey, Subject to the Permission and Inspection of Relevant Ministries, and Vocational Education Services Whose Beneficiary is Outside of Turkey

  Although these services are physically provided in Turkey, the beneficiary must be persons who are not residing in Turkey.

Determination, Recording, and Declaration of Income Earned from Services Provided to Individuals and/or Institutions Residing Abroad from Turkey

 1. Determination of the Discount Amount

  50% of the income obtained by deducting the cost and expense elements incurred due to the activities accepted within the scope of the discount from the revenue obtained from these activities can be subject to discount by showing it in the "Exemptions and Discounts to be Deducted in Case of Finding Profit" section of the corporate tax return. The amount that cannot be subject to discount due to other discounts and exemptions and losses from previous years cannot be carried over to subsequent periods. If the activity results in a loss, no discount will be applied.

 2. Tracking of Income

  In terms of determining the corporate tax base, the revenue, cost, and expense elements of the activities accepted within the scope of the discount must be tracked separately, not associated with other activities, and records must be kept in a way that will provide this distinction.

  If activities accepted within the scope of the discount and activities not included in this scope are performed together, the revenue, expense, and cost elements related to the discount-applicable income must be determined separately.

  In cases where it is not possible to track cost and expense elements in separate accounts, joint general expenses will be distributed based on the ratio of the revenue generated in the current year for these activities to the total revenue.

  In addition, the amortization of the facilities, machinery, and transportation vehicles used jointly in activities accepted within the scope of the discount and those not evaluated in this scope must be distributed according to the number of days each of them is used in each job.

  The amortization of fixed assets for which it is not possible to determine how long they were used will be subject to distribution together with joint general expenses.

 3. Notification and Documents Regarding Education and Health Services Provided to Non-Resident Individuals in Turkey, Subject to the Permission and Supervision of the Relevant Ministry

  Companies that provide services in the fields of architecture, engineering, design, software, medical reporting, accounting record keeping, call center, and data storage, exclusively for the benefit of non-resident individuals and businesses with workplaces, legal and business centers abroad, subject to the permission and supervision of the Ministry, and companies that provide education and health services in Turkey to non-resident individuals must submit a form containing information such as name, surname or title, country of nationality, passport number, date and number of the invoice issued, nature of the service provided, and service fee related to the non-resident individuals to whom they provide services, along with each provisional tax return. Information that cannot be included in the form attached to the relevant provisional tax return can be reported with the form attached to the next provisional tax return.

  In addition, companies operating in the field of health must submit a copy of the permit issued by the Ministry of Health, and companies operating in the field of education must submit a copy of the permission document or license issued by the Ministry of National Education within the annual corporate tax return submission period in the first year they benefit from the exemption to the relevant tax office.

 4. Income from Activities Outside the Main Activity

  Revenues obtained from the transactions outside the main activity of the relevant companies and extraordinary revenues cannot be evaluated within the scope of the discount. Therefore, interest income resulting from the evaluation of cash, exchange differences arising from the valuation of currencies in the cash register, and income arising from the disposal of economic assets will not be evaluated within this scope.

Example:

X Ltd. Co. generated service revenue of 1,500,000 TL in 2019. 1,000,000 TL of the revenue is from providing certification services to domestic resident companies, and 500,000 TL is from providing the same services to foreign customers. X Ltd. Co. also earned 50,000 TL of interest income. The production cost of the service in 2019 was 1,000,000 TL, 800,000 TL of which were for services provided to domestic resident companies and 200,000 TL were for services provided to foreign companies. Accordingly, gross sales profit was calculated as 500,000 TL.

X Ltd. Co. also incurred the following expenses in 2019:

Marketing Expenses 30.000 TL
Management Expenses 70.000 TL
Provision Expenses 10.000 TL
Financing Expenses 20.000 TL
TOTAL EXPENSES 130.000 TL

Firstly, when activities accepted within the scope of the discount and activities not included in this scope are performed together, the revenue, expense, and cost elements related to the discount-applicable income must be determined separately.

In cases where it is not possible to track cost and expense elements in separate accounts, joint general expenses will be distributed based on the ratio of the revenue generated in the current year for these activities to the total revenue.

In our example, a total of 130,000 TL was incurred for expenses, but the amount of 10,000 TL for Provision Expenses is not considered in calculating the ratio of expenses to be allocated to the foreign customers. This is due to the reverse interpretation of the regulation titled “10.5.3.4. Income from activities outside the main activity” of the Corporate Tax Communiqué. For example, provision expenses are selected specifically to demonstrate this point. Contrary to the reverse interpretation, provisions are usually included in the profit and loss calculation in previous periods. The Tax Procedure Law includes provisions under the section of "valuation of doubtful receivables" that allow setting aside a provision in the balance sheet when the receivable becomes doubtful and deducting it from the corporate income. Therefore, it should not be included in the calculation of expenses. Likewise, if the receivable is collected in the future, it will not be eligible for the discount according to the regulations in the Communiqué.

In our example, 66% of the total revenue was generated from domestic customers, and 33% was generated from foreign customers.

Accordingly;

Revenue from Foreign Customers 500.000 TL
Production Cost for Foreign Customers 200.000 TL
Gross Revenue (A - B) 300.000 TL
Allocation of Expenses (120,000 x 33%) 39.600 TL
Discount-Applicable Income (C - D) 260.400 TL
Amount to be Deducted from the Tax Base (E x 50%) 130.200 TL

Result

As of 15/6/2012, non-residents in Turkey and businesses with legal and business centers located abroad, providing exclusively architectural, engineering, design, software, medical reporting, accounting record keeping, call center and data storage services in Turkey, subject to the permission and supervision of the ministry, and businesses operating in the education and health sectors that provide services to non-residents in Turkey can deduct 50% of the income they obtain exclusively from these activities from the declared corporate income.

In order to benefit from the discount, the main activity areas stated in the articles of association of the relevant companies should include providing architectural, engineering, design, software, medical reporting, accounting record keeping, call center, product testing, certification, data storage, data processing, data analysis, vocational education, education and health services. In addition, the invoice to be issued for the service provided should be issued in the name of the non-resident person and/or institution with the specified characteristics. However, the service must either be used abroad or provided physically in Turkey but the beneficiary must be a non-resident in Turkey.

References

 • Corporate Income Tax Law No. 5520,
 • Law No. 6322 on the Collection Procedure of Public Receivables and Amendments to Certain Laws
 • Corporate Income Tax General Communique (SERI NO: 1),
 • Private letter ruling dated 12/04/2017 and numbered 62030549-125[10-2016/474]-101894 of the Revenue Administration Presidency.
 • [1] Private letter ruling dated 12/04/2017 and numbered 62030549-125[10-2016/474]-101894 of the Revenue Administration Presidency.
 • www.muhasebetr.com

Click the button below to stay informed about our content on entrepreneurship and company formation and subscribe to our blog newsletter.Yorumlar

 1. faruk balçın
  2023-05-22 16:48:50
  Ifastürk Logo
  IFASTURK
  2023-06-14 13:15:04

  Merhaba Faruk bey, Bilanço esasına tabi gelir vergisi mükellefi olan şahıs firmaları, ticari kazançlarını bilanço esasına göre tespit ederler. Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonundaki ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, şahıs firmalarının yurt dışında dünyanın çeşitli ülkelerinde çimento fabrikalarının arıza ve tamirat işlerini yapması ve mühendislik hizmet faturası kesmesi durumunda, bu kazançların Gelir Vergisi Kanunu kapsamında muaf olup olmadığına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/b maddesi uyarınca, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler veya kurumlar tarafından yurt dışında yapılan işlerden elde edilen kazançlar vergiden istisna edilir. Bu nedenle, bahsedilen şahıs firmasının yurt dışında elde ettiği kazançların Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında istisna edilebileceği düşünülebilir. Ancak, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bir istisna bulunmamaktadır.Paylaş